PŘESTAVBY LPG - CENTRÁLNÍ SMĚŠOVAČ

V současnosti je LPG nejoblíbenějším palivem používaným pro alternativní pohon motorových vozidel.

Mezinárodní označení LPG je zkratka pro Liquified Petroleum Gas. K použití v automobilech se označuje jako autoplyn. Vzniká v rafinačním procesu pro získání ropy a zemního plynu. Je to směs propanu a butanu, která je za normálních teplotních a tlakových podmínek plynná ale již poměrně malým zvýšením tlaku při normální teplotě lze oba tyto plyny snadno zkapalnit.
Propan-butan není jedovatý, je však nedýchatelný a má mírně narkotické účinky. V plynné fázi je těžší než vzduch, v kapalné pak lehčí než voda. Při zkapalňování propan-butanu dochází ke značné objemové kontrakci ( zmenšení objemu) a to přibližně 250 : 1, což znamená, že z 250 litrů plynné fáze se získá 1 litr kapaliny. Tato vlastnost je u této směsi velmi důležitá, protože je možno v nádrži o minimálním objemu skladovat v kapalné formě poměrně velké množství energie.

POPIS LPG SOUPRAVY
popis LPG soupravy

1 – Přípojka dálkového plnění 10 – Regulátor tlaku-vypařovač
2 – Plnící potrubí Cu 6x8 11 – Řídící jednotka motoru
3 – Odvětrávací průchodky 12 – Řídící jednotka plynu LovEco
4 – Víceúčelový ventil + plynotěsná schránka 13 – Držák elektr. komponentů
5 – Nádrž LPG 14 – Emulátor vstřiků
6 – Potrubí Cu 4x6 15 – Dávkovací jednotka plynu
7 – Přepínač paliva benzín-plyn 16 – Směšovač
8 – Stínění 17 – Hadice LPG
9 – Elektromagnetický ventil LPG  


1. Přípojka dálkového plnění
Umožňuje čerpání do nádrže LPG palivo. Je umístěna, stejně jako benzínové plnicí hrdlo, vně vozidla a to v zadním nárazníku vpravo. Konstrukce umožňuje standardní připojení k čerpacímu zařízení. Uvnitř přípojky je zpětný ventil, který uzavírá automaticky výstup při ukončení plnění.


2.Plnící potrubí Cu prům. 8mm
Oplastovaná Cu trubka o prům. 8mm zajišťuje dodání LPG od plnící koncovky do tlakové nádrže.

3.Odvětrávací průchodky a odvětrávací hadice
Plastové odvětrávací průchodky umožňují průchod plynového potrubí karoserií k tlakové nádrži. Pomocí odvětrávacích hadic a plynotěsných spojů zajišťují odvod případného úniku plynu mimo prostor vozidla.


4. Víceúčelový ventil, plynotěsná skříň
V soustavě odvětrávacích hadic a odvětrávacích průchodek zabezpečuje odvod LPG při případném úniku z nádrže nebo jejího příslušenství mimo prostor vozidla. Zabezpečuje provozní a bezpečnostní funkce:
provozní:
- plnění nádrže do max. 80% obsahu
- odebírání pohonné hmoty z nádrže
- ukazatele stavu paliva v nádrži
bezpečnostní:
- zastavení toku paliva při úniku nad 6 litrů za minutu (při poruše potrubí)
- vypuštění plynu při přetlaku nad 25 bar
- ruční uzavření přívodu plynu do nádrže a k přípojce dálkového plnění

5. Tlaková nádrž
a) válcová
Nádrž je konstruována jako zásobník kapalného LPG paliva pro vlastní provoz vozidla. Je osazena armaturami pro bezpečný a spolehlivý provoz. Vše je uzavřeno v plynotěsné skříni s odvětráním pod vozidlo. K uchycení tlakové nádrže slouží samostatný schválený držák s upevňovacími pásy a sponami.
b) speciální - toroidní
Je konstruována pro umístění v prostoru náhradního kola. Může být použita s vnitřním vývodem – poté je uzavřena plynotěsnou skříní, nebo s bočním vývodem, kdy je armatura osazena mimo prostor vozidla a není tedy nutné použití plynotěsné skříně. Při použití speciální nádrže je nutné použít schválený držák pro upevnění náhradního kola.

6. Potrubí Cu prům. 6 až 8 mm
Zajišťuje dodání kapalného LPG z tlakové nádrže do regulátoru tlaku.

7. Přepínač paliva benzín - plyn
Je umístěn v zorném poli řidiče a slouží k přepínání provozu benzín - plyn.

8. Stínění
Odděluje motorový prostor od kabiny vozidla.

9. Elektromagnetický ventil LPG
Provozní uzavírací ventil s filtrem je solenoidový ventil, který uzavírá plynový systém při provozu na benzín a při vypnutí klíčku zapalování. Pod napětím - otevřeno, bez napětí zavřeno. Filtr v jeho spodní části zabraňuje vniknutí mechanických nečistot do regulátoru.

10. Regulátor tlaku (reduktor, výparník)
Regulátor je zařízení, které umožňuje snížení tlaku LPG paliva v nádrži na požadovanou hodnotu a zároveň jako splyňovač umožňuje odpaření tekutého paliva. Jelikož tento proces je provázen snížením teploty, je regulátor napojen na vnitřní chladicí okruh motoru, z něhož odebírá teplo. Vlastní provoz regulátoru je závislý na chodu motoru, resp. na změnách podtlaku ve směšovači.

11. Řídící jednotka motoru
Ovládá dávkování směsi při provozu na benzín, při provozu na plyn nepracuje.

12. Řídící jednotka
Řídí dávkování plynu pomocí regulačního prvku – krokového motorku, dle jízdních režimů a signálů motoru.

13. Držák elektronických komponentů
Zajišťuje uchycení řídící jednotky, elektromagnetického ventilu a přerušovače vstřiků ke karoserii vozidla.

14. Emulátor vstřiků
Emuluje benzínové řídící jednotce odpor odpojených benzínových vstřikovačů při provozu na plyn.

15. Dávkovací jednotka plynu
Regulační prvek, na základě signálu z řídící jednotky dávkuje množství plynu.

16. Směšovač
Směšovač je konstruovaný tak, aby ve spojení s regulačním členem a regulátorem tlaku dodával motoru při provozu na plyn vždy konstantní poměr plynu a vzduchu a při provozu na benzín nezhoršoval původní parametry.

17. Hadice LPG
Dodává plynné LPG z regulátoru tlaku přes krokový motorek do směšovače.

SCHÉMA ZAPOJENÍ LPG SOUPRAVY
Schéma zapojení systému - plynový a vodní okruh

1 – Směšovač 5 – Regulátor tlaku
2 – Vzduchový filtr 6 – Připojení vodního okruhu
3 – Plynová hadice ke směšovači 7 – Plynový ventil LPG
4 – Dávkovací jednotka plynu 8 – T-kusy


Průřezy všech vodičů jsou 0,75 mm2


POKYNY PRO PLNĚNÍ NÁDRŽE

Tankování LPG je díky vybavení automatickým 80% plnicím systémem a vnějším plnicím ventilem stejně tak jednoduché jako tankování benzínu.
Tlak plynu v plnicím vedení čerpací stanice otevírá vnější plnicí ventil a plnicí ventil plynové nádrže, a nádrž naplňuje tekutým plynem. Jakmile je nádrž naplněna na max.80% objemu, uzavře plnicí ventil na nádrži přívod a nádrž je zcela uzavřena. Vzhledem k možnosti plnění u dvou druhů plnicích stanic je popsán v následující části detailně postup plnění.

Plnění v plnící stanici s obsluhou

 1. S vozidlem zastavte na takzvané "stavěcí čáře" a vyčkejte pokynu obsluhy k najetí do místa plnění.
 2. Motor vozidla, elektrické příslušenství a nezávislé topení vypněte. Zařaďte rychlostní stupeň, případně vozidlo zajistěte ruční brzdou proti pojíždění.
 3. Je nutno bezpodmínečně dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
 4. Obsluha plnící stanice odstraní uzávěr plnícího hrdla, připevní plnící ventil a naplní požadované množství paliva. Potom uvolní plnící ventil a nasadí zpět uzávěr plnícího hrdla.
 5. Na pokyn obsluhy můžete usednout do vozu, nastartovat a odjet.

Plnění v bezobslužné plnící stanici

 1. S vozidlem zajedete k plnícímu stojanu tak, aby bylo možno pohodlně připevnit tlakovou hadici k vozidlu.
 2. Motor vozidla, elektrické príslušenství a nezávislé topení vypněte. Zařaďte rychlostní stupeň případně zajistěte vozidlo ruční brzdou proti pojíždění.
 3. Odstraňte uzávěr plnícího hrdla na vozidle a přípevněte spolehlivě plnící ventil.
 4. Stiskněte plnící tlačítko a pozorujte počítadlo na plnícím stojanu. Jakmile se počítadlo zastaví, plnící tlačítko pusťte.
 5. Plnící ventil uvolněte a zavěste jej do držáku. Nasaďte závěr na plnící hrdlo.
SAUTO.CZ ASFALT Box Club ASFALT
AUTO ULBERT s.r.o. - Beroun Sadová 302, 26601 Beroun centrum